Przejdź do treści

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020-fb / DR-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek leśny
IL-1-2020-fb / DL-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020-fb / DN-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
4
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
WN-10
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WN-103
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki(ek) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
WN-126
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
WN-88
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej
WN-31
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego
WN-19
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości jako zgodnego z ustaleniami planu miejscowego
WN-165
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
WN-64
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Pismo ogólne
WN-76
Organ właściwy do realizacji usługi organy administracji publicznej
Kogo dotyczy Każdy.
Podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180) Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346)
Wymagane dokumenty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Czas realizacji Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Opłaty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Tryb odwoławczy W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Rezultat realizacji usługi złożenie pisma
Etapy realizacji usługi 1. Wysłanie wniosku, 2. Rozpatrywanie wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi.
Poziom dostępności usługi Transakcja
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
WN-344-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym/o niezaleganiu w opłacaniu podatku
WN-117-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
WN-11-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
WN-157-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w obwodzie miejsca pobytu w wyborach
WN-215-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
DO-WGL-12-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Wniosek o wynajem świetlicy wiejskiej/remizy ochotniczej straży pożarnej (OSP)
DO-WGL-8-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Wniosek o zwrot / zaliczenie na poczet / przeksięgowanie nadpłaty podatku
WN-318-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Oświadczenie rolnika o posiadaniu przyczep/naczep wykorzystywanych wyłącznie do celów rolniczych
WN-279-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
23
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
WN-144-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
24
Wniosek o udostępnienie w trybie jednostkowym danych z rejestru dowodów osobistych
WN-77-fb
Kwota (PLN) 31.00
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
25
Zgłoszenie pobytu stałego
WN-172-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
26
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
WN-143-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
27
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
WN-18-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
28
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
WN-232-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
29
Zgłoszenie nowej konsultacji społecznej
XKS-1
Organ właściwy do realizacji usługi organy administracji publicznej
Kogo dotyczy Każdy.
Podstawy prawne - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180) - Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346)
Wymagane dokumenty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Czas realizacji Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Opłaty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Tryb odwoławczy W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Rezultat realizacji usługi złożenie pisma
Etapy realizacji usługi 1. Wysłanie wniosku, 2. Rozpatrywanie wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
30
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
WN-177-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
31
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
WN-357-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
32
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej
WN-32-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
33
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
WN-428-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
34
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
WN-426-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: