Przejdź do treści
UWAGA: W związku z planowanymi pracami serwisowymi informujemy, iż w dniach 24-25 lipca 2024 r. mogą wystąpić problemy z dostępem do portalu. Za utrudnienia przepraszamy.

Polityka prywatności

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako "RODO") oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Administratorem danych jest Urząd Gminy Obrazów , Obrazów 84, 27-641 Obrazów
Jak można się skontaktować i uzyskać więcej informacji?

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
Można skontaktować się:

 • listownie – Obrazów 84, 27-641 Obrazów
 • e-mailem – admin@obrazow.pl

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe na potrzeby obsługi zapytań i udzielania odpowiedzi.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Logując się na Portalu życzy sobie Pani/Pan byśmy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na potrzeby obsługi działań, na które Pani/Pan wyraził zgodę na Portalu (przy każdej zgodzie opisany jest cel przetwarzania w momencie jej wyrażania. Zgodę można cofnąć w każdym czasie).
 • Art. 6 ust. 1 lit b RODO – na potrzeby realizacji umowy i obsługi procesów z nią związanych jeżeli zostaje zawarta umowa.
 • Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – na potrzeby realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w ramach: Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych lub Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy zarówno w okresie w jakim posiada Pani/Pan konto na Portalu jak i mamy prawo przechowywać historię Pani/Pana konta na Portalu przez okres czasu wymagany przepisami prawa dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych do czasu przedawnienia roszczeń.

Kto ma dostęp do Pani/Pana danych?

Informujemy, że jako Administrator mamy dostęp do Pani/Pana danych oraz w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych powierzyliśmy firmie e-Instytucja.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kanarkowej 15 (02-818 Warszawa) obsługę informatyczną portalu. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć także inne podmioty z nami współpracujące wyłącznie na potrzeby realizacji wykonywania zadań przez nas zleconych.

W jaki sposób można cofnąć zgodę wyrażoną w Portalu?

Prosimy o kontakt e-mailem – sekretariat@obrazow.pl

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ułatwienia dostępu: